We note that You are visit out site from US.
Nice to see You! Please note - that is no problem for us! We can send your order to any palce, especially in Europe.
You can pay for the order in Euro (€) too - just select your currency in top left corner of our site.
Hide this window forever

REGULAMINY

 • REGULAMIN

  Regulamin serwisu KUKA

  Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin") określa zasady dostępu oraz korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego KUKA: www.ku-ka.pl (zwanego dalej "Serwisem").

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Serwis „KUKA” prowadzi Dresówka.pl Sp. z o.o. sp.k. ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, Regon: 366758420, NIP: 7532443121 (dalej jako „Usługodawca”).
   2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu.
   3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
  2. DEFINICJE
   1. Konto - zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla zarejestrowanych Klientów, dający Klientowi możliwość korzystania z Usług.
   2. Serwis - serwis internetowy www.ku-ka.pl umożliwiający Użytkownikom, Klientom oraz Projektantom korzystanie z Usług.
   3. Usługodawca - Dresówka.pl Sp. z o.o. sp.k. ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, Regon: 366758420, NIP: 7532443121.
   4. Usługi - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, Klientów oraz Projektantów za pośrednictwem Serwisu, polegające w szczególności na:
    • umożliwieniu Użytkownikom przeglądania Serwisu,
    • umożliwieniu Klientom dokonania zamówienia wydruku egzemplarzy wybranego Gotowego Wzoru Grafiki, Wzoru Grafiki do Modyfikacji lub Własnego Wzoru Grafiki na wybranym materiale i ich zakupu.
   5. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która może dokonać zakupu materiału z wybranym Wzorem Grafiki (Gotowym Wzorem Grafiki, Wzorem Grafiki do Modyfikacji lub Własnym Wzorem Grafiki) przez Formularz Zamówienia lub dokonała Rejestracji w Serwisie oraz korzysta z Serwisu w celu korzystania z Usług. Każdy Klient może równocześnie korzystać z Serwisu jako Projektant na zasadach opisanych Regulaminie Projektanta.
   6. Konsument - osoba fizyczna dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową z przedsiębiorcą.
   7. Użytkownik – każda osoba korzystająca z Serwisu: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
   8. Gotowy Wzór Grafiki – jakikolwiek udostępniany za pośrednictwem Serwisu gotowy wzór grafiki wytworzony poprzez odpowiednie zestawienie linii, konturów, kształtów, kolorystyki, struktury lub ornamentację; nie istnieje możliwość modyfikowania Gotowego Wzór Grafiki.
   9. Własny Wzór Grafiki – dowolny wzór grafiki wysłany Usługodawcy przez Klienta przy pomocy Formularza Zamówienia lub Konta. Klient może zlecić Usługodawcy wydrukowanie Własnego Wzoru Grafiki na wybranym przez siebie materiale, a następnie dokonać jego zakupu. Klient może zdecydować, czy wysłany przez niego do Usługodawcy Własny Wzór Grafiki jest prywatny (wysłany tylko w celu realizacji prywatnego zamówienia) czy publiczny (Usługodawca może pokazywać wzór na materiałach marketingowych, np. w serwisach społecznościowych).
   10. Wzór Grafiki do Modyfikacji – jakikolwiek udostępniony za pośrednictwem Serwisu, możliwy do modyfikacji wzór grafiki wytworzony poprzez odpowiednie zestawienie linii, konturów, kształtów, kolorystyki, struktury lub ornamentację. Klient może zlecić Usługodawcy wydrukowanie dowolnie zmodyfikowanego przez siebie Wzoru Grafiki do Modyfikacji na wybranym przez siebie materiale, a następnie dokonać jego zakupu.
   11. Projektant – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która może przesłać do Serwisu wzór grafiki swojego autorstwa w celu zarabiania na nim na zasadach opisanych w Regulaminie Projektanta.
   12. Formularz Zamówienia – formularz, przez który każdy może zamówić wybrany rodzaj materiału z nadrukiem wybranego przez siebie Gotowego Wzoru Grafiki, Wzoru Grafiki do Modyfikacji lub Własnego Wzoru Grafiki.
   13. Cena – cena materiału, która zależy od rodzaju wybranego przez Klienta materiału, rodzaju wybranego wzoru grafiki oraz wielkości zadruku. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
   14. Rejestracja – rejestracja w Serwisie polegająca na akceptacji niniejszego Regulaminu oraz podaniu imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła celem korzystania z Serwisu w pełnym zakresie w charakterze Klienta. Rejestracja daje Klientowi w szczególności możliwość zapoznania się z historią zamówień, stanem obecnie realizowanych zamówień, możliwością zarządzania wgranymi Własnymi Wzorami Grafiki.
   15. Regulamin - niniejszy Regulamin. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniany Użytkownikom, Klientom i Projektantom za pośrednictwem Serwisu.
   16. Materiał – nośnik, na którym możliwe jest wydrukowanie wzoru oferowany przez Usługodawcę, w szczególności tkanina, tapeta, papier, naklejka, wykładzina.
  3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
   1. Korzystając z Serwisu Użytkownik i Klient wyraża zgodę na przestrzeganie warunków niniejszego Regulaminu i ich wszystkich późniejszych zmian.
   2. Jeżeli nie zgadzasz się na warunki niniejszego Regulaminu powinieneś zaprzestać korzystania z Serwisu.
   3. Jako Klient możesz:
    • wybrać dowolny Gotowy Wzór Grafiki, rodzaj materiału, określić sposób nadruku wybranego wzoru na materiale oraz dokonać zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia;
    • przesłać do Serwisu Własny Wzór Grafiki, wybrać materiał oraz określić rozmiar i sposób powtórzenia wzoru na materiale, a następnie dokonać zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia;
    • wybrać dowolny Wzór Grafiki do Modyfikacji, zmodyfikować go według własnego uznania, wybrać rodzaj materiału, określić sposób nadruku zmodyfikowanego wzoru na materiale, a następnie dokonać zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia.
    • Możesz dokonać zakupu wybranego materiału z wybranym wzorem bez konieczności rejestracji za pomocą Formularza Zamówienia. Rejestracja w celu dokonania zamówienia jest możliwa, ale nie konieczna.
   4. W Formularzu Zamówienia należy wypełnić tylko dane niezbędne do zamówienia, podać: imię, nazwisko, adres do przesyłki, adres e-mail oraz numer telefonu. Opcjonalnie możesz podać swoją datę urodzenia i dane niezbędne do wystawienia faktury VAT.
   5. Wypełnienie Formularza Zamówienia wymaga akceptacji treści Regulaminu Serwisu.
   6. Aby mieć dostęp do dodatkowych usług w ramach Serwisu konieczna jest Rejestracja. Rejestracja daje Klientowi dostęp do dodatkowych zasobów i uprawnień w ramach funkcjonowania Serwisu, w szczególności możliwość zapoznania się z historią zamówień, stanem obecnie realizowanych zamówień, możliwością zarządzania wgranymi Własnymi Wzorami Grafiki.
   7. Rejestracja w Serwisie wymaga akceptacji warunków niniejszego Regulaminu i jest równoznaczna z zawarciem z Usługodawcą umowy o korzystanie z Usług. Rejestrując się w Serwisie Klient zobowiązuje się do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
   8. Właściciel Konta jest zobowiązany chronić dostępu do swojego konta w Serwisie.
   9. Ufamy, że podajesz nam tylko prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie i - w razie potrzeby - niezwłocznie zaktualizujesz swoje Konto tak, aby dane w nim zawarte by zawsze aktualne.
  4. ZAMÓWIENIE
   1. W celu złożenia zamówienia należy wypełnić Formularz Zamówienia wpisując wymagane informacje oraz zaakceptować kwotę do zapłaty zaznaczając opcję "Złóż zamówienie i zapłać". Po akceptacji i dokonaniu zapłaty za zamówienie, Usługodawca potwierdzi otrzymanie zamówienia wysłaniem Klientowi wiadomości na podany podczas Rejestracji adres e-mail. Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie dokonania wpłaty i złożenia zamówienia. W przypadku zarejestrowanego Klienta przyjęcie zamówienia zostanie dodatkowo potwierdzone zmianą statusu na jego rachunku na Koncie ("Przyjęte do realizacji").
   2. Dokonując zamówienia Klient informowany jest o specyfikacji zamówienia.
   3. Zamówienie uważa się za złożone po wybraniu opcji "Złóż zamówienie i zapłać". Po przyjęciu zamówienia i dokonaniu wpłaty nie istnieje możliwość dalszych modyfikacji zamówienia.
   4. Przed złożeniem zamówienia Klient w każdej chwili może zapoznać się z Ceną. Wysokość Ceny uzależniona jest wyłącznie od rodzaju wybranego materiału, rodzaju wybranego wzoru grafiki oraz wielkości obszaru zadruku.
   5. Moment zawarcia transakcji między Usługodawcą a Klientem to moment wyrażenia przez Klienta oświadczenia woli stanowiącego odpowiedź na ofertę - moment wybrania opcji "Złóż zamówienie i zapłać" („moment zawarcia transakcji”).
   6. Cena oraz inne elementy zamówienia są wiążące dla Klienta od chwili wyrażenia oświadczenia woli stanowiącego odpowiedź na ofertę (moment wybrania opcji "Złóż zamówienie i zapłać").
   7. Usługodawca przesyła potwierdzenie dokonania wpłaty i złożenia zamówienia w terminie 14 dni od momentu zawarcia transakcji. Brak otrzymania potwierdzenia dokonania wpłaty i złożenia zamówienia nie ma wpływu na ważność transakcji.
   8. Cena zlecenia Klienta, który przesłał Usługodawcy swój Własny Wzór Grafiki jest niższa o 10%.
   9. Klient może korzystać z Serwisu przez całą dobę, siedem dni w tygodniu.
   10. Wszystkie Ceny podane w serwisie KU-KA są cenami brutto.
  5. PRAWA AUTORSKIE

   Szanujemy prawa własności intelektualnej naszych Klientów i Użytkowników. Dlatego prosimy naszych Użytkowników i Klientów o respektowanie również naszych praw.

   1. Wszystkie treści dostępne w Serwisie podlegają ochronie prawa autorskiego na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane przez Klienta i Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług.
   2. Klient oświadcza, że przysługują mu wszystkie prawa w zakresie niezbędnym do przekazania Usługodawcy prawa do korzystania z Własnego Wzoru Grafiki. Przed załadowaniem pliku z Własnym Wzorem Grafiki Klient musi potwierdzić prawa autorskie do niego.
   3. Jeśli nie jesteś właścicielem praw autorskich do Własnego Wzoru Grafiki lub nie posiadasz praw do korzystania ze wzoru w zakresie niezbędnym do przekazania Usługodawcy prawa do realizacji Usługi, nie przesyłaj nam takiego Własnego Wzoru Grafiki.
   4. Przesyłając Usługodawcy Własny Wzór Grafiki zachowujesz całość praw autorskich do przesłanego wzoru. Możesz również określić, czy przesłany Usługodawcy Własny Wzór Grafiki będzie wzorem publicznym czy prywatnym. Wszystkie przesłane do Serwisu Własne Wzory Grafiki są prywatne (zamknięta kłódka), chyba że Klient wyraźnie oznaczy je jako publiczne (otwarta kłódka).
   5. Z chwilą przesłania przez Klienta do Usługodawcy Własnego Wzoru Grafiki i określenia go jako wzór „publiczny”, Klient udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z Własnego Wzoru Grafiki na różnych rodzajach materiałów bez prawa do sublicencji na następujących polach eksploatacji:
    1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Własnego Wzoru Grafiki: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Własnego Wzoru Grafiki, w tym techniką cyfrową, drukarską oraz zapisu magnetycznego na dowolnie wybranym materiale;
    2. w zakresie obrotu oryginałem w zakresie jego zamówienia albo kopiami Własnego Wzoru Grafiki na wybranym materiale: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, dzierżawa, leasing, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów komputerowych;
    3. w zakresie rozpowszechniania kopii Własnego Wzoru Grafiki w sposób inny niż określony w pkt b: publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie kopii Własnego Wzoru Grafiki, a także publiczne udostępnianie Własnego Wzoru Grafiki w sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wyświetlanie kopii Własnego Wzoru Grafiki w środkach masowego przekazu, w tym w sieci Internet oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych.
   6. Korzystając z Serwisu, Użytkownik lub Klient przyznaje Usługodawcy pozwolenie na reprodukcję lub modyfikację wysłanego do Serwisu Własnego Wzoru Grafiki.
   7. Klient oświadcza, że przysługują mu wszelkie prawa autorskie niezbędne do udzielenia Usługodawcy licencji na korzystanie z przesłanych Własnych Wzorów Grafik.
   8. Oświadczamy, że nie będziemy wykorzystywać przesłanych nam plików do celów handlowych osobom trzecim. Zastrzegamy, że możemy jednak wykorzystać przesłane przez Klienta pliki dla celów marketingowych (dotyczy tylko plików określonych jako „publiczne”).
   9. Wzory zdefiniowane jako „prywatne” zobowiązujemy się wykorzystywać tylko i wyłącznie do realizacji zamówienia Klienta.
   10. Przesyłając Własny Wzór Grafiki do Serwisu oświadczasz, że:
    1. Własny Wzór Grafiki nie narusza praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich,
    2. Własny Wzór Grafiki nie narusza prawa do prywatności osób trzecich,
    3. Własny Wzór Grafiki nie jest niezgodny z prawem, obraźliwy, wulgarny, nie zawiera treści pornograficznych, rasistowskich, obrażających uczuć religijnych osób trzecich lub jest w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami.
   11. Usługodawca ma prawo do upublicznienia na stronie internetowej Serwisu oraz na innych stronach, na których Usługodawca promuje swoje Usługi (zwłaszcza na profilu Serwisu na portalu Facebook.com, pinterest.com i instagram.com) zdjęć sprzedanych materiałów z wydrukowanym z Własnym Wzorem Grafiki (zdefiniowanym przez Klienta jako wzór „publiczny”) bez ograniczeń czasowych.
   12. Klient kupuje tylko kopie Gotowego Wzoru Grafiki czy Wzoru Grafiki do Modyfikacji, nie ich oryginały. Własność dostępnych w Serwisie Gotowego Wzoru Grafiki, Wzoru Grafiki do Modyfikacji czy Własnego Wzoru Grafiki pozostaje przy ich twórcy lub Projektancie.
   13. W przypadku wystąpienia względem Usługodawcy przez jakiekolwiek osoby trzecie z roszczeniem z tytułu naruszenia ich praw własności intelektualnej w związku z korzystaniem przez Usługodawcę z uprawnień przyznanych mu na podstawie licencji, o której mowa w punkcie 5 powyżej, Klient zobowiązuje się, że podejmie - bez dodatkowego wynagrodzenia - wszelkie niezbędne działania w celu zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności prawnej, pokryje koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
   14. Klient zobowiązany jest zadbać o poufność jego Konta tak, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały dostępu do jego Konta, w szczególności w ten sposób, aby mogły powielać, dystrybuować albo w inny sposób wykorzystywać pliki przesłane Usługodawcy przez Klienta.
   15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania kont Klientów, co do których ma uzasadnione przypuszczenie naruszenia praw własności intelektualnej i zasad niniejszego Regulaminu.
   16. Klient zgadza się nie reprodukować, modyfikować, adaptować, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego i/lub w żaden inny sposób używać lub kopiować jakiegokolwiek fragmentu Serwisu w tym zamieszczonych na nim jakichkolwiek Wzorów Grafik w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
   17. Żaden Użytkownik i Klient nie może powielać i rozpowszechniać jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.
   18. Jeśli masz podstawy sądzić, że Twoje prawa własności intelektualnej są naruszane, prosimy skontaktuj się z nami: [email protected].
  6. DOSTAWA
   1. Dostarczenie Klientowi zakupionych egzemplarzy Wzorów Grafik (Gotowego Wzoru Grafiki, Wzoru Grafiki do Modyfikacji lub Własnego Wzoru Grafiki) nastąpi maksymalnie w ciągu 14 dni roboczych liczonych od momentu zaksięgowania wpłaty lub od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji w przypadku płatności kartą.
   2. Koszty dostawy są podane w "koszyku" widocznym zarówno dla zarejestrowanego Klienta („koszyk” znajduje się na Koncie), jak i dla niezarejestrowanego Klienta, który dokonuje złożenia zamówienia przy pomocy Formularza Zamówienia. Koszt dostawy podany jest jeszcze przed złożeniem zamówienia. Zamówienie wysyłane jest za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
   3. Usługodawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia bez wad fizycznych.
   4. Zamówienie będzie dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawcy.
   5. Obecność towaru na stronach Usługodawcy oznacza dostępność towarową, jednak w niektórych przypadkach nie oznacza natychmiastowej możliwości realizacji zamówienia. W takim przypadku Usługodawca skontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie w celu ustalenia sposobu i terminu realizacji zamówienia, lub jego anulowania. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Usługodawca zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
   6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji lub odrzucenia Zamówienia, jeżeli wybrana przez Klienta kombinacja materiałów i wzorów będzie z przyczyn technicznych niemożliwa do realizacji, lub jeżeli realizacja zamówienia oznaczałaby z przyczyn technicznych niską jakość tej realizacji. W takim przypadku Usługodawca skontaktuje się z Klientem drogą mailową lub telefonicznie w celu ustalenia sposobu i terminu realizacji zamówienia, lub jego anulowania. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Usługodawca zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
  7. PŁATNOŚĆ
   1. Za zamówiony towar Klient płaci przelewem na rachunek bankowy podany w e-mailu, o którym mowa w punkcie 1 części IV, lub w inny dostępny sposób wskazany przy składaniu zamówienia. Płatność powinna nastąpić w terminie 5 dni od momentu zawarcia transakcji.
   2. Całkowita kwota zamówienia wskazana jest w „koszyku” znajdującym się na Koncie Klienta lub w Formularzu Zamówienia oraz każdorazowo w wiadomości e-mail potwierdzającej dokonanie Zamówienia.
   3. Całkowita kwota zamówienia uwzględnia Cenę materiału (zależną od rodzaju materiału, rodzaju wybranego wzoru grafiki oraz wielkości zadruku) i koszty dostawy. Koszty dostawy zależą od wybranego rodzaju dostawy. Wszystkie ceny są cenami brutto.
   4. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów określonych w ofercie, wprowadzenia i wycofania nowych lub istniejących towarów.
   5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
    • Instytucje obsługiwane w ramach przelewów błyskawicznych
     banner_BM.png
    • Obsługiwane systemy kartowe: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro
     systemy_kartowe.png
    • W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.
  8. ZWROTY, GWARANCJA
   1. Otrzymany towar nie jest zgodny z zamówieniem? Skontaktuj się z nami pisząc na adres [email protected] w przeciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania przesyłki.
   2. W pierwszej kolejności, w terminie do 14 dni od dnia otrzymania wiadomości, potwierdzimy raz jeszcze Twoje zamówienie i jeśli okaże się że przesyłka jest niezgodna z Twoim zamówieniem poprosimy Cię o odesłanie na nasz koszt materiału z powrotem. Po otrzymaniu przesyłki zwrotnej napiszemy do Ciebie z informacją o tym, że Twoja przesyłka już do nas doszła, a następnie możliwie szybko, nie dłużej niż w terminie 14 dni roboczych, wyślemy do Ciebie właściwe zamówienie (oczywiście na nasz koszt).
   3. Jeśli natomiast zamówienie przyszło do Ciebie na czas, a towar zgodny z zamówieniem ale z jakiegoś powodu nie jesteś zadowolony, z przykrością informujemy, że w takiej sytuacji niestety nie możemy przyjąć zwrotu zamówienia. Zgodnie z art. 38 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 (Dz.U. z 2014 roku, poz. 827) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do zamówień na towary wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami konsumentów lub wyprodukowane według jego indywidualnych potrzeb.
   4. Usługodawca na przedmiot zamówienia udziela 24 miesięcznej gwarancji zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej. Gwarantem jest Usługodawca.
  9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
   1. Administratorem Danych Osobowych w Serwisie KUKA jest Usługodawca wskazany w pkt 1 I niniejszego Regulaminu.
   2. Szanujemy Twoją prywatność. Dlatego oświadczamy, że nie będziemy sprzedawać ani udostępniać Twoich danych osobowych osobom trzecim.
   3. Usługodawca informuje, że Klient będący osobą fizyczną ma prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.
   4. Będziemy gromadzić i używać tylko podstawowe informacje o naszych Klientach, które są niezbędne do zapewnienia im prawidłowej realizacji zamówień.
   5. Zbieramy tylko podstawowe informacje: imię, nazwisko, adres e-mail, nazwę firmy (w przypadku Klientów korzystających z Serwisu jako osoby prawne) oraz dane niezbędne do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu.
   6. Wszystkie dane podane przez Klienta będącego osobą fizyczną są gromadzone i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych i używane wyłącznie dla celu realizacji zamówień oraz informowania o promocjach. Dane Klienta nie są udostępniane osobom trzecim.
   7. Dane naszych Klientów wykorzystywane są tylko w celu zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Serwisu.
   8. Nie będziemy sprzedawać , udostępniać danych ani wykorzystywać ich w inny sposób, niż opisany w niniejszym Regulaminie.
   9. Serwis zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności.
   10. W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zachęcamy do kontaktu pod adresem [email protected] .
  10. CIASTECZKA
   1. Możemy wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies pozwalają Użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Sklepie. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku.
   2. Użytkownik może w dowolnym momencie zablokować zbieranie takich informacji wyłączając opcję obsługi cookies w ustawieniach przeglądarki, Administrator nie gwarantuje jednak poprawnego działania wszystkich funkcji Serwisu przy nieaktywnej obsłudze cookies w przeglądarce.
  11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
   1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Usług w związku z dokonaniem koniecznych czynności konserwacyjnych Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się do użycia wszelkich środków, aby skrócić do minimum czas zawieszenia lub ograniczenia w funkcjonowaniu Usług.
   2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub problemy w działaniu Usługi, spowodowane okolicznościami występującymi wyłącznie po stronie Użytkownika.
   3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta, wynikające z uzyskania dostępu do jego Konta przez niepowołane osoby trzecie, wynikającego z okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
   4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta, wynikające z podania przez Klienta nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
   5. Użytkownikowi zabrania się podejmowania za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w ramach korzystania z Usług w celach niezgodnych z prawem.
   6. Za korzystanie z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem lub przepisami prawa odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik.
  12. INFORMACJE DODATKOWE
   1. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane:
    1. w przypadku Klienta będącego Konsumentem przez właściwy sąd powszechny,
    2. w przypadkach innych niż wskazanych w pkt a – przez sąd właściwy ze względu na miejsce siedziby Usługodawcy.
   2. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu są regulowane przepisami Kodeksu Cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku, opublikowana w Dzienniku Ustaw nr 16 poz 93 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014, poz 827) – w przypadku Klientów będących Konsumentami.
   3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
   4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.12.2017 r.

  Chcemy, aby zasady korzystania z naszego Serwisu były zrozumiałe dla każdego. Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące działania Serwisu lub regulaminu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pisząc na adres [email protected].

 • REGULAMIN PROJEKTANTA

  Regulamin dla Projektantów

  Niniejszy regulamin (dalej jako "Regulamin dla Projektantów") określa zasady dostępu oraz korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu internetowego KUKA: www.ku-ka.pl (zwanego dalej "Serwisem"). Rejestracja jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu serwisu KUKA, niniejszego Regulaminu oraz zawarciem umowy o korzystanie z Usług.

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   1. Serwis „KUKA” prowadzi Dresówka.pl Sp. z o.o. sp.k. ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, Regon: 366758420, NIP: 7532443121. (dalej jako „Usługodawca”).
   2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu przez Projektantów. 3. Administratorem danych osobowych Klientów jest Usługodawca.
  2. DEFINICJE
   1. Projektant – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która może przesłać do Serwisu wzór grafiki swojego autorstwa w celu zarabiania na nim na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
   2. Wzór Grafiki – dowolny wzór grafiki wysłany do Serwisu przez Projektanta wytworzony poprzez odpowiednie zestawienie linii, konturów, kształtów, kolorystyki, struktury lub ornamentację.
   3. Konto dla Projektanta - zbiór zasobów i uprawnień w systemie komputerowym Serwisu dostępnych dla zarejestrowanego Projektanta, dający Projektantowi możliwość korzystania z Usług, w szczególności: przesłanie logo i informacji o swojej działalności gospodarczej, zapoznawania się z historią sprzedaży swoich wzorów grafiki, określanie, które z przesłanych wzorów są przeznaczone do sprzedaży, śledzenie wysokości Prowizji, edytowanie i uzupełnianie danych podawanych podczas rejestracji. Projektant może również korzystać z Serwisu jako Klient na zasadach opisanych w odrębnym regulaminie („Regulamin”).
   4. Serwis - serwis internetowy www.ku-ka.pl umożliwiający Użytkownikom, Klientom oraz Projektantom korzystanie z Usług.
   5. Usługodawca - Dresówka.pl Sp. z o.o. sp.k. ul. Poprzeczna 7, 48-340 Głuchołazy, Regon: 366758420, NIP: 7532443121.
   6. Usługi - wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, Klientów oraz Projektantów za pośrednictwem Serwisu, polegające w szczególności na: a. umożliwieniu Użytkownikom przeglądania Serwisu, b. umożliwieniu Klientom dokonania zamówienia wydruku egzemplarzy wybranego Gotowego Wzoru Grafiki, Wzoru Grafiki do Modyfikacji lub Własnego Wzoru Grafiki na wybranym materiale i ich zakupu, c. umożliwieniu Projektantom przesyłania wzorów grafiki swojego autorstwa w celu wystawienia ich na sprzedaż.
   7. Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która może dokonać zakupu materiału z wybranym Wzorem Grafiki (Gotowym Wzorem Grafiki, Wzorem Grafiki do Modyfikacji lub Własnym Wzorem Grafiki) przez Formularz Zamówienia lub dokonała Rejestracji w Serwisie oraz korzysta z Serwisu w celu korzystania z Usług. Każdy Klient może równocześnie korzystać z Serwisu jako Projektant na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
   8. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis: osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
   9. Prowizja – prowizja wynosząca 10% Ceny, którą otrzymuje Projektant po tym, jak Serwis sprzeda materiał ze Wzorem Grafiki jego autorstwa.
   10. Cena – cena materiału, która zależy od rodzaju wybranego przez Klienta materiału, rodzaju wybranego wzoru oraz wielkości zadruku. Wszystkie ceny podane w Serwisie są cenami brutto.
   11. Rejestracja – rejestracja w Serwisie polegająca na akceptacji niniejszego Regulaminu oraz podaniu przez Projektanta jego imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz hasła. Rejestracja daje Projektantowi dostęp do Konta dla Projektanta, dzięki któremu Projektant może w szczególności przesyłać wzory grafiki swojego autorstwa celem wystawienia ich do sprzedaży, ustalać które z nich będą publiczne, a które prywatne. Dostęp do Konta dla Projektanta daje Projektantowi także możliwość zapoznania się z historią dotychczas zrealizowanych zamówień oraz aktualną wysokością należnej mu Prowizji.
   12. Regulamin dla Projektantów - niniejszy Regulamin. Regulamin dla Projektantów jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępniany Użytkownikom, Klientom i Projektantom za pośrednictwem Serwisu.
   13. Materiał – nośnik, na którym możliwe jest wydrukowanie wzoru oferowany przez Usługodawcę, w szczególności tkanina, tapeta, papier, naklejki, wykładzina.
  3. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU
   1. Korzystając z Serwisu Projektant wyraża zgodę na przestrzeganie warunków Regulaminu dla Projektantów i wszystkich jego późniejszych zmian. Jeżeli nie zgadzasz się na warunki niniejszego Regulaminu powinieneś zaprzestać korzystania z Serwisu.
   2. Korzystanie z Serwisu wymaga Rejestracji. Rejestracja polega na wypełnieniu odpowiedniego formularza w zakładce "Rejestracja".
   3. Po wypełnieniu formularza w zakładce Konto dla Projektanta Projektant powinien przesłać minimum 3 różne Wzory Grafiki swojego autorstwa i poczekać na akceptację administratora Serwisu.
   4. Po uzyskaniu akceptacji administratora Projektant może korzystać ze wszystkich Usług w Serwisie, w szczególności przesyłać i usuwać dowolną liczbę Wzorów Grafiki.
   5. Rejestracja w serwisie KUKA wymaga akceptacji Regulaminu dla Projektantów oraz Regulaminu serwisu KUKA i jest równoznaczna z zawarciem umowy z Usługodawcą. Dokonując Rejestracji Projektant zobowiązuje się do przestrzegania postanowień obydwu Regulaminów.
   6. Jako Projektant możesz:
    1. przesłać Wzór Grafiki do Serwisu, aby udostępnić go jako Wzór Grafiki do sprzedaży, a tym samym uzyskać Prowizję ze sprzedaży Wzoru Grafiki za pośrednictwem Serwisu;
    2. korzystać z Serwisu jako Klient na warunkach opisanych w odrębnym Regulaminie.
   7. Właściciel Konta dla Projektanta jest zobowiązany chronić dostęp do swojego Konta.
   8. Ufamy, że podasz nam tylko prawdziwe, dokładne, aktualne i pełne informacje o sobie i, w razie potrzeby, niezwłocznie je zaktualizujesz tak, aby utrzymać je zawsze prawdziwe i aktualne.
  4. PRAWA AUTORSKIE

   Szanujemy prawa własności intelektualnej naszych Klientów i współpracujących z nami Projektantów. Dlatego prosimy Cię o respektowanie również naszych praw. Możemy zakończyć współpracę z Projektantem w sytuacji, kiedy będziemy mieli uzasadnione podstawy sądzić, że jest on odpowiedzialny za naruszenie praw autorskich osób trzecich.

   1. Wszystkie treści dostępne w Serwisie podlegają ochronie prawa autorskiego na mocy przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być używane przez Klienta i Użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do korzystania z Usług.
   2. Projektant jest odpowiedzialny za przesłane do Serwisu Wzory Grafiki. Projektant musi posiadać prawa autorskie do przesłanego do Serwisu Wzoru Grafiki. Jeszcze przed przesłaniem Wzoru Grafiki do Serwisu Projektant musi potwierdzić prawa autorskie do niego.
   3. Wzór Grafiki trafia na Konto Projektanta dopiero po jego akceptacji przez Usługodawcę.
   4. Nie przesyłaj do Serwisu Wzoru Grafiki, jeśli nie jesteś właścicielem praw autorskich do niego lub nie posiadasz praw do korzystania ze Wzoru Grafiki w zakresie niezbędnym do przekazania go Usługodawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi.
   5. Przesyłając Usługodawcy Wzór Grafiki zachowujesz całość praw autorskich. Możesz również określić, czy przesłany do Serwisu Wzór Grafiki będzie dostępny „do sprzedaży”, czy będzie wzorem publicznym czy prywatnym. Wszystkie przesłane do Serwisu Wzory Grafiki są dostępne „na sprzedaż”, chyba że Projektant wyraźnie oznaczy je jako publiczne lub prywatne.
   6. Z chwilą przesłania Wzoru Grafiki i określenia go, jako wzór „do sprzedaży”, Projektant udziela Usługodawcy niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo licencji na korzystanie z przesłanych Wzorów Grafiki na różnych rodzajach materiałów na następujących polach eksploatacji:
    1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Wzoru Grafiki: wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy Wzoru Grafiki, w tym techniką cyfrową, drukarską oraz zapisu magnetycznego na dowolnie wybranym materiale;
    2. w zakresie obrotu oryginałem albo kopiami Wzoru Grafiki na wybranym materiale: wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, dzierżawa, leasing, wprowadzenie do pamięci komputerów i serwerów komputerowych;
    3. w zakresie rozpowszechniania kopii Wzoru Grafiki w sposób inny niż określony w pkt b: publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie kopii Wzoru Grafiki, a także publiczne udostępnianie Wzoru Grafiki w sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; wyświetlanie kopii Wzoru Grafiki w środkach masowego przekazu, w tym w sieci Internet oraz we wszelkich materiałach promocyjnych i reklamowych.
   7. Licencję na dany Wzór Grafiki można odwołać poprzez usunięcie danego Wzoru Grafiki na Koncie Projektanta. Licencję można odwołać też poprzez skasowanie swojego Konta Projektanta.
   8. Przesyłając Wzór Grafiki swojego autorstwa do Serwisu, Projektant daje nam pozwolenie na jego reprodukcję.
   9. Przesyłając Wzór Grafiki do Serwisu Projektant oświadcza, że:
    1. Wzór Grafiki nie narusza praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej osób trzecich,
    2. Wzór Grafiki nie narusza prawa do prywatności osób trzecich,
    3. Wzór Grafiki nie jest niezgodny z prawem, obraźliwy, wulgarny, nie zawiera treści pornograficznych, rasistowskich, obrażających uczuć religijnych osób trzecich lub jest w jakikolwiek inny sposób niezgodny z prawem lub dobrymi obyczajami. Usługodawca ma prawo usunąć z Serwisu przesłany przez Projektanta Wzór Grafiki naruszający powyższe zasady.
   10. Usługodawca ma prawo do upublicznienia na materiałach marketingowych i promocyjnych, na stronie internetowej Serwisu oraz na innych stronach, na których Usługodawca promuje swoje Usługi (w szczególności na profilu Serwisu na portalu Facebook, Pinterest i Instagram) zdjęć sprzedanych materiałów z wydrukowanym z Wzorem Grafiki (zdefiniowanym przez Projektanta jako wzór „do sprzedaży”) bez ograniczeń czasowych.
   11. Klient kupuje tylko kopie Wzoru Grafiki, nie ich oryginały. Własność dostępnych w Serwisie Wzorów Grafiki pozostaje przy jego Projektancie.
   12. W przypadku wystąpienia względem Usługodawcy przez jakiekolwiek osoby trzecie z roszczeniem z tytułu naruszenia ich praw własności intelektualnej w związku z korzystaniem przez Usługodawcę z uprawnień przyznanych mu na podstawie licencji, o której mowa w punkcie 6 powyżej, Projektant zobowiązuje się, że podejmie - bez dodatkowego wynagrodzenia - wszelkie niezbędne działania w celu zwolnienia Usługodawcy z odpowiedzialności prawnej, pokryje koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.
   13. Projektant może jednocześnie korzystać z Serwisu jako Klient i określić, czy przesłane przez niego Wzory Graficzne są prywatne (przesłane tylko w celu realizacji pojedynczego, prywatnego zlecenia wydruku wzoru na wybranym materiale) lub publiczne (Usługodawca może pokazać Wzór Grafiki na materiałach marketingowych, np. na Facebooku). Wzory Grafiki przesłane do Serwisu są dostępne „na sprzedaż”, chyba że Projektant wyraźnie oznaczy je jako publiczne lub prywatne.
   14. Projektant zobowiązany jest zadbać o poufność swojego Konta dla Projektanta tak, aby żadne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu, w szczególności w ten sposób, aby mogły powielać, dystrybuować albo w inny sposób wykorzystywać pliki przesłane przez Projektanta do Serwisu.
   15. Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania kont Projektantów, co do których ma uzasadnione przypuszczenie naruszenia praw własności intelektualnej i zasad niniejszego Regulaminu.
   16. Projektant zgadza się nie reprodukować, modyfikować, adaptować, zmieniać, odtwarzać kodu źródłowego i/lub w żaden inny sposób używać lub kopiować jakiegokolwiek fragmentu Serwisu w tym zamieszczonych na nim jakichkolwiek Wzorów Grafik w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem.
   17. Projektant nie może powielać i rozpowszechniać jakiejkolwiek zawartości Serwisu bez uzyskania uprzedniej zgody Usługodawcy.
   18. Jeśli masz podstawy sądzić, że Twoje prawa własności intelektualnej są naruszane, prosimy skontaktuj się z nami: [email protected].
  5. WYNAGRODZENIE
   1. Projektant otrzymuje Prowizję ze sprzedaży każdego przesłanego do Serwisu Wzoru Grafiki przeznaczonego "do sprzedaży". Prowizja wynosi 10 % Ceny materiału ze Wzorem Grafiki jego autorstwa.
   2. Wypłata Prowizji, o której mowa w pkt 1 zwalnia Serwis z wszelkich zobowiązań w stosunku do Projektanta.
   3. Łączna wysokość Prowizji podana jest na Koncie Projektanta.
   4. Wypłata Prowizji nastąpi nie częściej niż raz w miesiącu i tylko wtedy, gdy łączna kwota Prowizji przekroczy 200 zł.
   5. Wypłata Prowizji nastąpi na podstawie faktury lub rachunku (dotyczy Projektanta będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej) w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury lub rachunku.
   6. Prowizja dla Projektanta nieprowadzącego działalności gospodarczej zostanie zmniejszona o wysokość zaliczki na podatek dochodowy opłaconego przez Usługodawcę.
  6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
   1. Projektantowi zabrania się podejmowania za pośrednictwem Serwisu jakichkolwiek działań sprzecznych z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu i dobrymi obyczajami oraz wykorzystywania danych uzyskanych w ramach korzystania z Usług w celach niezgodnych z prawem.
   2. Za korzystanie z Usług w sposób niezgodny z Regulaminem dla Projektantów lub przepisami prawa odpowiedzialność ponosi wyłącznie Projektant.
   3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu lub problemy w działaniu Usługi, spowodowane okolicznościami występującymi wyłącznie po stronie Projektanta.
   4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Projektanta, wynikające z uzyskania dostępu do jego Konta przez niepowołane osoby trzecie, wynikającego z okoliczności niezależnych od Usługodawcy.
   5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Projektanta wynikające z podania przez Projektanta nieaktualnych bądź nieprawdziwych danych, o których mowa w niniejszym Regulaminie.
   6. Usługodawca zastrzega sobie prawo do okresowego zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania Usług w związku z dokonaniem koniecznych czynności konserwacyjnych Serwisu. Usługodawca zobowiązuje się do użycia wszelkich środków, aby skrócić do minimum czas zawieszenia lub ograniczenia w funkcjonowaniu Usług.
  7. INFORMACJE DODATKOWE
   1. Administratorem Danych Osobowych w Serwisie KUKA jest Usługodawca wskazany w pkt 1 I niniejszego Regulaminu.
   2. Szanujemy Twoją prywatność. Dlatego oświadczamy, że nie będziemy sprzedawać ani udostępniać Twoich danych osobowych osobom trzecim. Twoje dane wykorzystywane są tylko w celu zapewnienia jak najlepszej funkcjonalności Serwisu.
   3. Wszelkie spory związane z Usługami świadczonymi przez Serwis będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
   4. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu są regulowane przepisami Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku) oraz ustawy z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
  Chcemy, aby zasady korzystania z naszego Serwisu były zrozumiałe dla każdego. Jeśli masz jakiekolwiek dodatkowe pytania lub wątpliwości dotyczące działania Serwisu lub regulaminu możesz w każdej chwili skontaktować się z nami pisząc na adres [email protected].